Avís legal

Condicions d’ús

Aquesta web ha estat creada per AGPOGRAF, SA amb caràcter informatiu per fer-ne un ús personal i gratuït.

a) Utilització lícita

L’usuari d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer un ús d’acord amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar el web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i dels interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Aquells usuaris que incompleixin aquesta obligació han de respondre, davant d’AGPOGRAF, SA i davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

b) Garantia d’errors

AGPOGRAF, SA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o es reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s’haurà de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el butlletí o font oficial corresponent.

c) Disponibilitat del servei

AGPOGRAF, SA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o a la seva configuració o presentació.

AGPOGRAF, SA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del web ni dels serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

AGPOGRAF, SA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir al web i als serveis, a la fiabilitat del web i dels serveis i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté són responsabilitat exclusivament de qui ho realitza. AGPOGRAF, SA no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o de l’ús d’informació ni de l’aplicació que se’n realitzi per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. AGPOGRAF, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels diferents continguts, són titularitat d’AGPOGRAF, SA.

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. AGPOGRAF, SA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o d’alteracions no autoritzades. AGPOGRAF, SA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar-ne una autorització expressa. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’AGPOGRAF, SA, donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Protecció de dades de caràcter personal

En els supòsits en què, per accedir a alguna de les pàgines o serveis d’AGPOGRAF, SA, sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que aquestes es tractaran de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’avís de privacitat d’aquest web i al consentiment que els usuaris han d’acceptar prèviament d’efectuar qualsevol tipus de comunicació amb AGPOGRAF, SA o altres empreses o companyies del grup, participades o associades, des d’aquesta pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions s’ha de resoldre als tribunals del lloc on AGPOGRAF, SA tingui fixada l’activitat.

En el cas que ens faciliteu l’adreça de correu electrònic, s’entén que accepteu aquest avís legal i l’avís de privacitat i que consentiu que AGPOGRAF, SA o altres empreses o companyies del grup, participades o associades, us enviïn comunicacions relacionades amb els serveis prestats o per prestar i amb les seves consultes o peticions que feu arribar.

Avís legal

 

AGPOGRAF, SA, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre), i en concordança amb el que expressa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol), us posa en coneixement d’aquestes condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades mitjançant el web: www.agpograf.cat

D’acord amb la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en vigor des del juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

 

Nom fiscal de la societat: AGPOGRAF, SA

CIF de la societat: A08664450

Domicili de la societat:  C/ Pujades, 124, Barcelona, 08005

Telèfon: +34 93 320 84 60

Adreça de correu electrònic de la societat: agpo@agpograf.cat

 

Dades legals o registrals de la societat:

 

Inscrita al: Tom 34492, Foli 190, Full B11083 del Registre Mercantil de Barcelona.

Avís de privacitat

 

Tota comunicació amb AGPOGRAF SA per qualsevol mitjà o mitjançant la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest lloc web o al correu electrònic suposa el consentiment exprés perquè les vostres dades personals en qualitat de client, proveïdor o contacte, de conformitat amb el capítol II, els articles. 5 i 6, s’incorporin a fitxers titularitat d’AGPOGRAF SA, o companyies del grup, participades o associades, degudament inscrites a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquestes dades de caràcter personal es tractaran d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en concordança amb el que expressa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

I accepteu l’ús de les galetes ” permanents” d’aquest web.

Per tant, l’interessat pot exercir els drets de transparència (art. 12), d’informació (arts. del 13 al 14), d’accés (art. 15), de rectificació (art. 16), de supressió o dret a l’oblit (art. 17), de limitació del tractament (art. 18), de portabilitat de dades (art. 20) i d’oposició (art. 21) per escrit en qualsevol moment.

Això ho pot fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a:

 

Nom de l’empresa: AGPOGRAF, SA

Adreça: C/ Pujades, 124, Barcelona, 08005

Correu electrònic: agpo@agpograf.cat

Advertència de privacitat

 

Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic o mitjançant aquest web, en concordança amb el text que expressa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Per aquest mitjà, autoritzeu i doneu la conformitat perquè les vostres dades siguin recollides i tractades en qualitat de client, proveïdor o contacte, de conformitat amb el capítol II articles 5 i 6, del reglament esmentat, amb la finalitat de prestar els serveis que heu demanat de la nostra empresa dins de la relació jurídicomercantil, i que les vostres dades no se cediran a tercers, excepte aquelles relacionades amb la nostra empresa i només amb finalitats estrictament laborals, mercantils i fiscals, i que s’incorporaran a un fitxer de la nostra propietat, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

I accepteu l’ús de les galetes ” permanents” d’aquest web en aquest apartat.

I que podreu exercir els drets de transparència (art. 12), d’informació (arts. 13 a 14), d’accés (art. 15), de rectificació (art. 16), de supressió o dret a l’oblit (art. 17), de limitació del tractament (art. 18), de portabilitat de dades (art. 20) i d’oposició (art. 21).

Galetes

 

Les galetes són dades sobre l’usuari d’un lloc web que s’emmagatzemen al seu ordinador i a les quals es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web. Hi ha dos tipus de galetes: “Galetes de sessió” i “galetes permanents”. Les galetes de sessió només resideixen a la memòria i, per tant, la galeta desapareix quan es tanca el navegador. Les galetes permanents, d’altra banda, romanen a l’ordinador.

Aquest web utilitza la informació recopilada mitjançant les galetes de sessió per millorar els continguts i l’ús dels llocs web. Podeu esborrar o bloquejar les galetes mitjançant el navegador (vegeu Info-galetes). Si no accepteu l’ús de les galetes, podeu tancar el lloc web que esteu visitant.

Condicions del registre d’usuaris

 

Donar-se d’alta és totalment gratuït. Amb la clau d’usuari podreu participar en els serveis que aquest web ofereix als usuaris de manera personalitzada.

Per donar-se d’alta, només heu d’escollir un nom o un àlies i tenir un compte de correu actiu. Si el tractament que es fa de les vostres dades us preocupa, podeu llegir la nostra política de privacitat.

Com a usuari d’aquest lloc, és imprescindible que sapigueu que:

En registrar-vos, autoritzeu que recopilem les vostres dades (informació personal o informació opcional) per proporcionar serveis específics i per personalitzar-vos l’experiència en el lloc. És possible que utilitzem la informació que ens heu proporcionat per enviar-vos ofertes per correu electrònic o per correu postal que us siguin d’interès. A cada un d’aquests correus s’hi inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i sobre com deixar de rebre els nostres correus en un futur.

De vegades, us enviarem comunicacions per correu electrònic o per correu postal per proporcionar-vos informació que creiem que us és d’interès, inclosa la informació sobre nous productes i serveis. També és possible que us contactem per comprovar si esteu interessats a participar en un estudi de mercat relacionat amb la vostra activitat. Com a part de la nostra política, només s’envien correus electrònics o correus postals als clients que ho autoritzen. A cada un d’aquests correus s’hi inclou informació sobre com anul·lar la subscripció i sobre com deixar de rebre els nostres correus en un futur.

En general, mantenim la informació de l’usuari fins al moment en què s’anul·la la subscripció o fins al venciment de qualsevol període necessari descrit en la normativa vigent. Podeu sol·licitar-nos detalls sobre la vostra informació personal que mantenim i també podeu sol·licitar-nos exercir els drets que teniu d’acord amb la LOPD. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres des del lloc www.agpograf.com o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a agpo@agpograf.cat.